Compres compulsives?

El tractament de les persones amb trastorn de compres compulsives (TCC) comença amb el reconeixement del problema. Els compradors compulsius amb freqüència neguen que tinguin un problema o que necessitin tractament. La majoria només reben tractament quan altres persones els pressionen. El tractament terapèutic té com a objectiu aconseguir controlar l’impuls a comprar i prevenir les possibles recaigudes. A través del tractament psicològic la persona anirà aprenent gradualment a controlar el seu impuls a comprar.

S’utilitzen diferents tècniques com la dessensibilització automàtica i la relaxació que es dirigeixen a controlar l’ansietat generada per l’abstinència de jugar. Tècniques de teràpia cognitiva com el registre de pensaments automàtics repetitius o distorsionats, la presa de consciència del problema, o la solució de problemes. I es considera molt efectiva la teràpia de grup, ja que ajuda el compartir dificultats, afavorir la comunicació i trobar estratègies de solució de problemes.

Les compres compulsives s’ha convertit en una patologia cada vegada més freqüent entre la població mundial, però que compta amb eines de diagnòstic, tractament i prevenció molt desenvolupades que ajuden amb efectivitat a la persona afectada a superar el problema. El tractament de compres compulsives ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic. L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de fàrmacs.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual tant amb mèdic psiquiatre com amb terapeuta, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella.

Tractament

Respecte a les tècniques conductistes es procura utilitzar reforços positius, els reforços negatius s’eviten al màxim, i en cas de considerar-se necessaris es fan mitjançant la tècnica d’exposició imaginària, combinant-ho amb la reestructuració cognitiva que permeti el canvi conductual.

L’objectiu perseguit és: “benestar, salut, qualitat de vida i la plenitud del desenvolupament de persones i grups”. Els principis que guien la intervenció són, principi de beneficència, principi d’autonomia i principi de justícia.